Stageverzoek indienen

Gelieve hier je persoonlijke gegevens zo correct mogelijk in te vullen.

Persoonlijke gegevens

Naam (*)
Voornaam (*)
Adres (*)
Postcode (*)
Gemeente (*)
Geboortedatum (*) / /
Telefoon
GSM
E-mail (*)

Stagegevens

Huidige opleiding
Onderwijsinstelling
Stageperiode van / /  tot  / /
van / /  tot  / /
 
 
 
Motivatie en
bijkomende uitleg
 
Verzenden

<% rsA.Close cnA.Close Set rsA = Nothing Set cnA = Nothing ' --- FUNCTIES --- Function showString(tekst) If tekst <> "" Then If InStr(tekst, "*") Then Dim vTekst vTekst = Split(tekst, "*") showString = Replace("
  • " & Join(vTekst, "
  • ") & "
", "
  • ", "") Else showString = tekst End If Else showString = "" End If End Function %>