Algemene betalingsvoorwaarden

Bij ontvangst van uw factuur wordt u verzocht deze onmiddellijk te betalen via een overschrijving.

Indien de factuur wordt betwist, gelieve binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven uw redenen van betwisting kenbaar te maken.
In het geval het ziekenhuis en/of de arts zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiŽnt recht op een schadevergoeding naar gemeen recht.

Eventuele briefwisseling dient gericht te worden aan volgend correspondentieadres:

Sint-Trudo Ziekenhuis vzw, dienst facturatie
Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden

U kan voor vragen omtrent uw factuur ook contact opnemen via e-mail aan facturatie@stzh.be of op het telefoonnummer 011 69 92 22.

Bij gebreke aan onmiddellijke betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost van 5 euro verschuldigd. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier onverwijld worden overgemaakt voor de verdere invordering. Indien een aangetekende ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro gevorderd.

Indien een gerechtelijke procedure zich opdringt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg bevoegd, in toepassing van artikel 624, 2į van het Gerechtelijk Wetboek.